Realizacja projektu „Kreatywnie i Skutecznie”


Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku Kamiennej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej realizują projekt „Kreatywnie i Skutecznie” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 09.01.00 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (46 kobiet, 44 mężczyzn w tym 10 osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwie lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2022

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy Bezpłatne wsparcie obejmujące:

1. MOPS – usługi o charakterze społecznym:
2. CIS – usługi o charakterze zawodowym; [ścieżka zatrudnienia wspieranego (Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego), prace społecznie użyteczne]